Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Deats.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Deats. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Deats is een handelsnaam van JAM! Horeca Detachering B.V. JAM! Horeca Detachering B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1012 KV) Amsterdam aan het Rokin 54, 3e verdieping en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 862886399, BTW nummer NL862886399B01.

Artikel 1. Werkingssfeer
Deats is een online platform dat Werkgevers en Talenten in staat stelt met elkaar in contact te treden voor een nieuwe baan in de horeca.
De onderhavige gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Deats website (www.deats.nl) en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van het online platform Deats.

Artikel 2. Definities
Talent(en): werknemers die werkzaam willen zijn in de hospitality/horeca branche, en die zijn toegelaten tot het platform van Deats.
Werkgever(s): werkgevers in de hospitality/horeca branche, die toegelaten zijn tot het platform van Deats.
Wish List: een publicatie vanuit het Talent met de gewenste voorwaarden voor de nieuwe baan, waaronder, maar niet uitsluitend: functie, werktijden en salarisindicatie.
Match: een match ontstaat zodra het Talent het voorstel van de Werkgever interessant vindt en terug liket.
Transactie: handeling waarbij Deats de contactgegevens van het Talent na een Match tussen Talent en Werkgever beschikbaar stelt aan de betreffende Werkgever.
Like: het moment dat een Werkgever de Wish List van een Talent interessant vindt en dit kenbaar maakt door op de Like-button te klikken. De Werkgever dient hierbij ook op te merken welke functie hij beschikbaar heeft, wat de werktijden zijn, waarom het Talent bij hem past en wat de salarisindicatie is, indien deze afwijkt van de salarisindicatie van het Talent.

Artikel 3. Algemeen
3.1. Deats faciliteert een online platform en een online applicatie waarmee Talenten en Werkgevers met elkaar kunnen worden gematched;
een online platform en een online applicatie waarop door Talenten samengestelde Wish Lists geplaatst kunnen worden;
een online platform en een online applicatie waarmee door Werkgevers geacquireerd kan worden aan de hand van door Talenten opgestelde Wish Lists;
persoonlijke consultants die Werkgever kunnen helpen in het werven en selecteren van kandidaten.
3.2. Deats is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op het platform en/of op de website (www.deats.nl). Deats neemt maatregelen om de juistheid en geldigheid van informatie vermeld op het platform en haar website zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te waarborgen.

Artikel 4. Registratie, verificatie en beëindiging
4.1. Werkgevers kunnen zich registreren bij Deats door het aanmaken van een profiel op het platform. De minimaal in te vullen gegevens in het profiel zijn:
bedrijfsnaam;
contactpersoon;
telefoonnummer;
e-mailadres.
4.2. Werkgevers worden voor een succesvolle registratie geverifieerd door Deats. Deats doet dit door de contactgegevens te controleren.
4.3. Wanneer de Werkgever het opgegeven telefoonnummer in het profiel wijzigt, wordt dit opnieuw door Deats geverifieerd.
4.4. Het e-mailadres dat door Werkgevers wordt opgegeven, wordt automatisch door het systeem van Deats geverifieerd voor het inlog- en autorisatieproces.
4.5. Zowel Deats als Werkgevers hebben het recht de registratie te allen tijde te beëindigen zonder opgaaf van redenen en zonder dat een van hen de ander aansprakelijk kan stellen voor schade die voortvloeit uit de beëindiging van de registratie. Partijen dienen echter wel de overeenkomst na te leven zolang deze voortduurt, ook na beëindiging van de registratie.
4.6. Deats kan onder meer de volgende redenen hebben de registratie van een Werkgever te beëindigen:
een of meerdere no-show(s) door of slechte reviews over Werkgevers;
gedrag, uitlatingen of content door Werkgevers in strijd met de wet of de maatschappelijke normen en waarden;
indien Werkgevers handelen in strijd met het bepaalde in artikel 11 van deze gebruikersvoorwaarden.

Artikel 5. Intellectueel Eigendom
5.1. Werkgevers blijven eigenaar van alle content, zowel inhoud als informatie, die zij plaatsen op de website (www.deats.nl) of het platform Deats. Voor alle content die Werkgevers plaatsen op Deats waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zoals merknaam, logo, foto’s etc. verlenen Werkgevers Deats een kosteloos, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, wereldwijd gebruiksrecht.
5.2. Dit gebruiksrecht eindigt zodra Werkgevers hun registratie bij Deats beëindigen.

Artikel 6. Privacy
6.1. Deats respecteert de privacyrechten van Werkgevers en heeft in dit verband een privacy statement ontwikkeld, waarvan de meest recente versie op de website (www.deats.nl) is gepubliceerd.

Artikel 7. Totstandkoming Match
7.1. Op het moment dat een Werkgever de Wish List van een Talent liket en het Talent het voorstel van de Werkgever interessant vindt en terug liket, ontstaat een Match.
7.2. Na een Match openbaart Deats de contactgegevens en eventuele andere (in het profiel geanonimiseerde) gegevens van het Talent aan de Werkgever. Dit gebeurt via het platform waar de door het Talent verstrekte informatie zichtbaar is onder “Match”. Met deze openbaring eindigt de betrokkenheid van Deats en is het aan het Talent en de Werkgever onderling contact op te nemen en in overleg een overeenkomst te sluiten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van deze gebruikersvoorwaarden.
7.3. Deats is uitdrukkelijk geen partij bij de tussen het Talent en de Werkgever te sluiten overeenkomst. Deats kan als gevolg daarvan niet worden aangesproken voor rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien en is onder meer niet aansprakelijk voor het behoorlijk verrichten van de werkzaamheden door het Talent of enige betalingsverplichtingen van de Werkgever voor de verrichtte werkzaamheden.
7.4. Deats is evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een Talent of Werkgever in welke zin dan ook.

Artikel 8. Detachering
8.1. In het geval dat een Match tot stand komt en Talent en Werkgever met elkaar verder willen, wordt het Talent door Deats gedetacheerd via JAM! Horeca Detachering B.V., voor het afgesproken aantal uren en voor de duur van maximaal een half jaar. Werkgever is verplicht hiertoe een overeenkomst af te sluiten met JAM! Horeca Detachering B.V. Na afloop van deze overeenkomst heeft Werkgever de mogelijkheid het Talent zelf rechtstreeks in dienst te nemen.
8.2. Voor de detachering zoals omschreven in artikel 8.1 berekent JAM! Horeca Detachering B.V. de volgende factoren over het brutoloon van een Talent:
– Voor basisfuncties (zoals afwasser, bedieningsmedewerker) een factor van 1.75;
– Voor functies zoals keukenhulp, shiftleader een factor van 1.80;
– Voor functies zoals koks en managers een factor van 1.90.
Deze bedragen worden maandelijks achteraf bij Werkgever in rekening gebracht.
8.3. In het geval Werkgever het Talent na het ontstaan van een Match direct zelf in dienst neemt en daartoe geen overeenkomst afsluit met JAM! Horeca Detachering B.V., in strijd met het bepaalde in artikel 8.1, is Werkgever aan Deats een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,00 per overtreding en van € 500,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Deats behoudt zich het recht voor naast het opeisen van de boete de volledige door haar geleden schade op Werkgever te verhalen.
8.4 Het bepaalde in artikel 8.1 tot en met 8.3 is niet van toepassing in het geval dat het Talent een ZZP’er is. In deze situatie staat het de Werkgever vrij rechtstreeks een overeenkomst te sluiten met het Talent en vindt geen detachering plaats via JAM! Horeca Detachering B.V. De Werkgever is in deze situatie een eenmalige ZZP-fee van € 1.800,00 (excl. BTW) verschuldigd aan Deats. Deze ZZP-fee wordt door Deats aan Werkgever gefactureerd nadat [X].

Artikel 9. Vergoeding, betaling en facturering
9.1. Voor het gebruik van het Deats platform is Werkgever maandelijks een bedrag van € 29,00 (excl. BTW) verschuldigd.

9.2. De kosten voor het gebruik van het Deats platform zoals vermeld in artikel 9.1 worden maandelijks op de eerste kalenderdatum van een nieuwe maand vooruit bij Werkgever in rekening gebracht middels een automatische incasso.

Artikel 10. Duur en einde overeenkomst
10.1. De overeenkomst tussen Deats en de Werkgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
10.2. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd per het begin van een volgende maand. De opzegtermijn bedraagt een maand.
10.3. De overeenkomst eindigt niet wanneer de Werkgever zijn registratie op de website of het platform van Deats verwijdert.

Artikel 11. Verplichtingen Werkgever
11.1. Het is Werkgevers niet toegestaan hun inloggegevens te delen met anderen.
11.2. Het is Werkgevers niet toegestaan gegevens van welke aard dan ook van het Deats platform of de website te kopiëren en/of te verspreiden.
11.3. Indien in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in dit artikel, is de Werkgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,00 per overtreding en € 500,00 per dag dat de overtreding voortduurt.
11.4. Deats behoudt zich het recht voor naast de verschuldigde boete de werkelijke schade te verhalen op de Werkgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Aansprakelijkheid van Deats is beperkt door dit artikel. Deats is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade van Werkgevers, waaronder uitdrukkelijk begrepen doch niet beperkt tot bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, letselschade, alle andere vormen van vermogensschade alsmede alle mogelijke aanspraken. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door Werkgevers op onrechtmatige daad van Deats gebaseerde vorderingen. Werknemers en/of hulppersonen van Deats kunnen eveneens een beroep doen op dit artikel.
12.2. De aansprakelijkheid van Deats is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
12.3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Deats beperkt tot een bedrag van maximaal van € [INVULLEN] (zegge: [INVULLEN]).
12.4. De in het voorgaande lid omschreven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Deats.
12.5. Deats is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige handelen van door haar ingeschakelde derden.
12.6. Deats is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
content geplaatst op haar website en/of platform;
de informatie die door Talenten en/of Werkgevers wordt verstrekt bij registratie;
het al dan niet vullen, plaatsen of beschikbaar zijn van (voldoende) Wish Lists en Matches;
schade die geleden wordt of kosten die ontstaan bij het niet vullen, verwijderen, wijzigen of annuleren van een Wish List of Match;
de kwaliteit en/of uitstraling van Talenten en Werkgevers;
enige vorm van schade die wordt veroorzaakt of geleden door Talenten of Werkgevers;
het handelen of nalaten van Talenten of Werkgevers in welke vorm dan ook;
fiscale en/of arbeidsrechtelijke aspecten en risico’s van tussen Talenten en Werkgevers gesloten overeenkomsten. Werkgevers vrijwaren Deats derhalve volledig ter zake.
12.7. Werkgevers dienen de door hen geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Deats te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Werkgevers jegens Deats (behalve die welke uitdrukkelijk door Deats is aanvaard) door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan.
12.8. Werkgevers vrijwaren Deats tegen elke aanspraak van derden voor het tekortschieten door hen in verband met het uitvoeren van het bepaalde in de overeenkomst.

Artikel 13. Wijzigen gebruikersvoorwaarden
13.1. Deats behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
13.2. Deats is te allen tijde gerechtigd de rechten welke voortvloeien uit deze gebruikersvoorwaarden zonder voorafgaande goedkeuring over te dragen aan een derde.
13.3. In geval van gewijzigde voorwaarden zijn de nieuwe gebruikersvoorwaarden per direct van toepassing op alle huidige en nieuwe registraties, Matches en overeenkomsten met Werkgevers.
13.4. De meest recente versie van deze gebruikersvoorwaarden is te allen tijde terug te vinden op de website van Deats (www.deats.nl)

Artikel 14. Recht en bevoegde rechter
14.1. Op de overeenkomst tussen Deats en Werkgever en deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Amsterdam.