Privacy- en cookiebeleid Deats B.V.

Dit is het privacy- en cookiebeleid van JAM! B.V. , gevestigd aan het Rokin 54, 1012 KV te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66449324. Deats is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:
JAM! B.V. handelend onder de naam Deats
www.deats.nl
Rokin 54
1012 KV Amsterdam
info@deats.nl

Dit privacy- en cookiebeleid legt uit wat we met jouw persoonsgegevens doen, ongeacht of we je helpen bij het vinden van een baan, je een dienst verlenen, een dienst van je ontvangen of wanneer je onze website bezoekt.

Het privacy- en cookiebeleid beschrijft hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Jouw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van jouw gegevens te beschermen en te waarborgen.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze websitegebruikers, talenten, werkgevers, leveranciers en dienstverleners.

Het is belangrijk je erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina regelmatig als je op de hoogte wilt blijven: mogelijke veranderingen posten we hier. Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 17-03-2023
Indien je ontevreden bent met enig aspect van ons privacy- en cookiebeleid, is het in sommige gevallen mogelijk hiertegen op te treden. We hebben waar relevant deze rechten ook beschreven.

Voor vragen over de privacywetgeving, deze privacy en cookieverklaring, de verwerking van (jouw) persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten, kun je contact opnemen met de AVG-verantwoordelijke:

Sherris Alam
info@deats.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Deats?

TALENTGEGEVENS

Om je te kunnen matchen met de ideale werkgever die precies op jouw wensen is toegespitst, is het nodig dat we bepaalde informatie over je verwerken. Deats verwerkt de volgende persoonsgegevens van talenten:

 • Naam;
 • Leeftijd/geboortedatum/geboorteplaats;
 • Sekse/gender;
 • Foto;
 • Contactgegevens;
 • Opleidingsgegevens;
 • Arbeidsverleden;
 • Nationaliteit;
 • Aanvullende informatie die je aan ons vertelt.

WERKGEVERSGEGEVENS

Bent je een werkgever die gebruik maakt van ons platform, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Foto;
 • Logo;
 • Aanvullende informatie die je hebt toegevoegd aan ons systeem.

In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer je contact met ons opneemt, kunnen telefoongesprekken opgenomen worden, afhankelijk van geldende wetten en voorschriften.

LEVERANCIERSGEGEVENS

Bent je een leverancier van Deats dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

WEBSITEGEBRUIKERS

We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze websitegebruikers om onze dienstverlening te verbeteren. De volgende gegevens worden vastgelegd:

 • IP-adres;
 • URL;
 • Browsertype;
 • Taal;
 • Datum;
 • Duur van het bezoek.

Voor welke doelen verwerkt Deats jouw persoonsgegevens?

Deats verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ten behoeve van de dienstverlening op ons platform en het aanmaken van een account;
 • Voor de voorbereiding, totstandkoming en beëindiging van overeenkomsten met Deats;
 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of het uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van Deats, bijvoorbeeld door middel van het verzenden van onze nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen. Door te klikken op deze link is het mogelijk je af te melden voor onze nieuwsbrief;
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • Ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening;
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren;
 • Om jouw gedragingen op onze website te analyseren, de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Deats verwerkt ook persoonsgegevens om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen of te voldoen aan een wettelijke plicht, zoals voor het doen van belastingaangiftes.

Wat is de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Uitvoering van de overeenkomst:
De verwerking van jouw persoonsgegevens kan nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren waarbij jij als betrokkene partij bent, of in de fase daarvoor om tot een overeenkomst te komen.

Wettelijke verplichting:
Voorts verwerkt Deats jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar administratieplicht en houdt zij zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Gerechtvaardigd belang:
Daarnaast kan het zijn dat Deats een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deats zal in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van jouw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Deats anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Deats zwaarder weegt, worden jouw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

Toestemming:
In alle andere gevallen vraagt Deats expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens dan staat het je altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • in het belang van de veiligheid van de Staat;
 • ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen, en;
 • voor de naleving van en aanspraken uit onderhavige privacyverklaring.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Deats deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of de gegeven toestemming en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deats blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Deats jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.
Door Deats ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Doorgifte naar andere landen

Jouw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven naar landen buiten de EU.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Deats beschermt jouw persoonsgegevens door een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen. Hieronder vallen tevens maatregelen om met verdenkingen van data-inbreuk om te gaan. De volgende maatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking:

 • digitale beveiliging door middel van wachtwoorden en beveiligde dataopslag;
 • beveiliging van het pand door middel van een alarminstallatie.

Indien je misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice via: info@Deats.nl.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Deats bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Deats de gegevens verwerkt, tenzij het langer bewaren van jouw gegevens noodzakelijk is ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht van Deats.

Wat zijn jouw rechten in het kader van de AVG?

Je hebt de volgende rechten betreffende de persoonsgegevens die Deats van jouw verwerkt:

Bezwaar
Je kunt kosteloos bezwaar aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven. Deats zal in dat geval op het eerste verzoek het gebruik beëindigen. In alle andere gevallen kunt je tevens tegen de verwerking bezwaar aantekenen. Deats zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordelen of het bezwaar terecht is. In dat geval zal Deats de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit
Je hebt verder het recht om jouw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te laten verwijderen, en;
 • over te dragen.

Dit betekent dat je bij ons schriftelijk een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jouw waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Ook kunt je de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken en hebt je het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens, het intrekken van jouw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deats.nl. Op dit e-mailadres kunt je ook terecht indien je vragen hebt over de manier waarop Deats met jouw gegevens omgaat. Tevens kunt u, wanneer je van mening bent dat Deats niet voldoet aan de wettelijke bepalingen rondom de AVG, een klacht indienen via dit e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Deats is niet gehouden aan al jouw verzoeken te voldoen. Reden om aan een verzoek niet te voldoen, kan zijn dat Deats een gerechtvaardigd belang of wettelijke plicht heeft de verwerking voort te zetten. Indien een verwerking plaatsvindt op grond van een wettelijke verplichting kunt je daartegen geen bezwaar maken.

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

Deats wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra sprake is van een ernstig datalek. Wanneer je een datalek constateert dan dient je deze binnen 24 uur na het ontdekken te melden via info@Deats.nl.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?

Deats maakt op haar website gebruik van Cookies. Een “cookie” is een stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer, tablet of smartphone. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor jouw systeem.

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en geeft je toestemming voor het plaatsen van deze cookies op jouw device. Je bent altijd gerechtigd cookies te weigeren. Je kunt daarvoor jouw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als je alle cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn.
Indien je wilt controleren welk type cookies je accepteert, dan kunt je dit doorgaans doen in jouw browserinstellingen. In jouw browserinstellingen kunt je vervolgens ook informatie die eerder is opgeslagen en geaccepteerde cookies te verwijderen. Informatie hierover vindt je ook op onze marketingvoorkeurenpagina op de website van Deats.

We gebruiken cookies om twee dingen te doen:

 • Om jouw gebruik van onze website bij te houden. Dit stelt ons in staat te begrijpen hoe je de website gebruikt en mogelijke patronen die individueel of uit grotere groepen ontstaan te volgen. Dit helpt ons onze website en diensten te ontwikkelen en te verbeteren in reactie op wat onze bezoekers willen en nodig hebben; en
 • Om ons te helpen werkgevers aan jou te laten zien waarvan wij denken dat je daar interesse in hebt.

Cookies zijn ofwel:

 • Sessiecookies: deze worden uitsluitend op je computer opgeslagen tijdens jouw websessie en worden automatisch verwijderd wanneer je jouw browser afsluit – deze cookies slaan doorgaans een anoniem sessie-ID op waarmee je door een website kunt bladeren zonder voor elke pagina opnieuw te moeten inloggen, maar slaan geen informatie van je computer op; of
 • Permanente cookies: een permanente cookie wordt als bestandje opgeslagen op je computer en blijft daar tot je je cookies leegt in je browser. Deze cookie kan gelezen worden door de website die de cookie heeft aangemaakt wanneer je deze website opnieuw bezoekt. We gebruiken permanente cookies voor Google Analytics en voor personalisatie (zie hieronder).

De volgende cookies worden kunnen bij toestemming worden geplaatst:

 • Google Analytics
 • Twitter Analytics
 • LinkedIn Analytics

Op de website van Deats kan het voorkomen dat je hyperlinks aantreft naar andere websites. Deats draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kun je aboutcookies.org bekijken. Hier vindt je ook details over het van jouw computer verwijderen van cookies.